انگشت ,دشمن ,كنيم

اگر شما با تمام توان خود ما را تحريم مي كنيد ما با يك انگشت شما را تحقير مي كنيم!!

هر چند تحريم هاي شما اثري ندارد ولي عجب اثري دارد اثر انگشت هاي ما!!

ما بمب اتم نمي خواهيم شما را با يك بند انگشت شكست مي دهيم!!

ما دندان دشمن را با مشت نه! با انگشت در دهانش مي شكنيم!!

ما شما را زير پايمان نه! بلكه زير بند انگشتمان له مي كنيم!!

ما با يك انگشت شناسنامه دشمن را باطل مي كنيم!!

همين يك بند انگشت بند دل دشمن را پاره مي كند!!

ناز شست انگشت اشاره ما!!

 
منبع اصلی مطلب : حماسه جاودان
برچسب ها : انگشت ,دشمن ,كنيم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : همين يك بند انگشت بند دل دشمن را پاره مي كند!!